Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Human Proteome Organisation

मुंबई | मार्च 16, 2021
मानवी प्रोटिओमची शिस्तबद्ध रचना समजून घेताना

मानवी प्रोटिओम प्रकल्पाअंतर्गत प्रोटिनोम ओळखण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या कठोर मानकांबाबत शास्त्रज्ञांद्वारे चर्चा.

General, Science, Deep-dive
Subscribe to Human Proteome Organisation